Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „SMAKI DZIECIŃSTWA” PORTALU POLKA50PLUS.PL

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie „SMAKI DZIECIŃSTWA” (zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Portal Polka50plus.pl z siedzibą we Wrocławiu, 51-004, przy ul. Osobowickiej 141/4 (zwany dalej „Organizatorem”).
3. Zasady Konkursu, określenie nagród oraz czas trwania Konkursu podane będą na stronie portalu Polka50plus.pl.
4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. Udział w Konkursie mogą brać osoby pełnoletnie (zwane dalej „Uczestnikami”). Nagroda, o której mowa w § 6, przysługuje Uczestnikom, z wyłączeniem:
a) pracowników oraz współpracowników Organizatora;
b) innych niż wymienione w lit. a) osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
2. Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej https://www.polka50plus.pl/regulamin-konkursu/.

§ 3 Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową składającą się z co najmniej dwóch osób.

§ 4 Zasady Konkursu

1. Konkurs trwa od dnia 24 września 2020 roku od godziny 10:00:00 do dnia 4 października 2020 roku do godziny 23:59:59.
2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik ma za zadanie zamieścić komentarz pod artykułem albo pod postem na Facebooku z informacją o konkursie lub przesłać do redakcji na adres podany w informacji o konkursie wiadomość e-mail, w których Uczestnik wyjaśni, jaką potrawę z dzieciństwa nadal przygotowuje swoim bliskim i jakie wspomnienia się z nią wiążą.

§ 5 Wybór Laureatów

1. Spośród Uczestników, którzy wykonają zadanie konkursowe, Komisja Konkursowa wybierze 5 (pięć) osób będących Laureatami Konkursu – będzie to 5 (pięć) równorzędnych I miejsc. Głównym kryterium wyboru będzie atrakcyjność opisu i zgodność z zadanym tematem.
2. Wyłonienie Laureatów Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora w terminie do dnia 7 października 2020 roku.
3. Laureaci zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej w terminie 2 dni roboczych od dnia ich wyłonienia drogą elektroniczną: na adres e-mail, który został podany podczas zamieszczania komentarza lub z którego nadesłane zostało zgłoszenie na Konkurs albo przez wiadomość prywatną na Facebooku.

§ 6 Nagroda

1. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.
2. Nagrodami w Konkursie będą książki Beaty Boruckiej „Opowieści ze smakiem”.
3. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na ich równowartość pieniężną.
4. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Laureat ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
5. Prawo do nagrody Laureata wygasa, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
6. Nieodebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.

§ 7 Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Katarzynę Laskowską, Portal Polka50plus.pl, ul. Mieszczańska 3/8, 55-011 Siechnice, tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Laureatów.
4. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres trwania Konkursu, a jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) – przez okresy wskazane w tych przepisach.
5. W przypadku wygranej imię Laureata oraz miejscowość jego zamieszkania zostaną opublikowane na stronie portalu Polka50plus.pl. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na taką publikację.
6. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Portal Polka50plus.pl, ul. Mieszczańska 3/8, 55-011 Siechnice.

§ 8 Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 15 dni od daty wyłonienia Laureatów Konkursu.
2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres Organizatora: Katarzyna Laskowska, Portal Polka50plus.pl, ul. Mieszczańska 3/8, 55-011 Siechnice, z dopiskiem Konkurs „SMAKI DZIECIŃSTWA”.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.
2. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach;
b) niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych.
3. Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Oceń post
[Głosów: 0 Średnia: 0]